Slovník pojmů

A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | 1

A

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetická digitální účastnická přípojka). Technologie pro připojení k internetu přes standardní dvoudrátové vedení využívaného pro běžné telefonní přípojky. Hlavní výhodou je podstatně vyšší rychlost přenosu dat ve srovnání s klasickým dial-up připojením. Slouží k nonstop připojení k internetu za paušální poplatek s možností telefonovat a surfovat zároveň.

Apache

Kvalitní a stabilní webserver s podporou SSL existující pro většinu operačních systémů (Windows, Unix, Linux)

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (americký standardní kód pro výměnu informací). Kódová tabulka, která definuje znaky anglické abecedy. Kód ASCII je podle původní definice sedmibitový a obsahuje 128 platných znaků.

ASP

Active Server Pages - technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru vyvinutá firmou Microsoft pro jejich IIS


B

blacklist

Černá listina. Slouží k definování e-mailových adres, od kterých nechceme dostávat žádnou poštu. Souvisí s nastavením antispamového filtru.


C

CGI

Common Gateway Interface - způsob komunikace prohlížeče, serveru a spuštěného programu vykonávající příslušný požadavek. CGI skript je pojem pro program běžící na serveru.

CMS

Content Management System (systém pro správu obsahu). Program umožňující správu obsahu webových stránek bez rozsáhlých odborných znalostí. Společnost AVONET nabízí CMS WebSystem.

CPS

Carrier pre-selection (předvolba operátora). Služba umožňující pevné nastavení kódu operátora, přes jehož síť chcete telefonovat. Není tedy nutné vždy před každým telefonátem zadávat kód a váš hovor je směrován do síťě poskytovatele, kterého jste si vybrali.


D

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol - protokol pro dynamickou konfiguraci IP. DHCP server přiděluje stanicím IP adresu po připojení do sítě, síťovou masku, adresu výchozí brány, IP adresy serverů DNS, WINS serverů, aby je uživatel nemusel nastavovat. Klientskou část obsahují všechny běžně užívané operační systémy včetně různých zařízení s podporou IP.

DMZ

Demilitarizovaná Zóna. Segment sítě s řízeným síťovým provozem, který je připojen k firewallu, který zajišťuje vlastní řízení síťového provozu. Pomocí DMZ se do Internetu zveřejňují síťové služby na serveru, který má být chráněn před útoky z Internetu nebo LAN.

DNS

Domain Name System - systém sloužící k převodu doménových jmen (např. www.avonet.cz) na číslenou IP adresu.

ethernet

Nejčastěji používané rozhraní pro připojení počítačů do sítě.


F

FAQ

Frequently Asked Questions. Často kladené otázky.

firewall

Je to zařízení nebo počítačový program, který podle určitého souboru pravidel chrání vnitřní síť před útokem "zvenčí" (obvykle z internetu). Chrání počítače před útokem hackerů, před viry a wormy (červy).

FTP

File Transport Protocol - protokol umožňující obousměrný přenosu dat (souborů) mezi dvěma počítači

FUP

Fair Use Policy - Pravidla pro spravedlivé řízení internetového provozu. Cílem je zajistit stejně kvalitní přístup ke službám sítě internet všem uživatelům v jedné agregační (sdílené) skupině. Při překročení sjednané hranice přenesených dat je poskytovatel oprávněn snížit maximální přenosovou rychlost na 64/32 kbps do konce kalendářního měsíce.


H

ham

Opak pojmu spam, tedy vyžádané e-maily.

hotspot

Hotspot je místo, kde je za určitý poplatek nebo zdarma poskytován přístup k Wi-Fi službám. Tato technologie se používá hlavně pro nabídku připojení k internetu na veřejných místech, kavárnách, hotelech.

HTML

HyperText Markup Language - základní značkovací jazyk používaný při tvorbě statických WWW stránek.

HTTP

Hypertext Transfer Protokol - protokol aplikační vrstvy. Používá se pro distribuované hypermediální informační systémy, pro službu WWW se používá od roku 1990.

HTTP proxy

Vyrovnávací paměť mezi klientem a poskytovatelem služeb. Za některých okolností urychluje stahování stránek. Její význam však klesá díky stále rychlejšímu připojení k internetu.

HTTPS

HyperText Transfer Protocol over SSL - rozšíření HTTP protokolu o bezpečnostní prvky (komunikace s www serverem je šifrována).


I

ICMP

Internet Control Message Protocol. Servisní protokol protokolu IP, pomocí kterého si routery vyměnují informace o stavu sítě, dostupnosti strojů či portů. Jeho funkcí využívá ping nebo traceroute.

IMAP

Internet Mail Access Protocol. Slouží k přístupu k e-mailům přímo na poštovním serveru. Dle hlaviček e-mailu umožňuje stáhnout do poštovního klienta pouze ty zprávy, které chceme.

IP adresa

Jedinečná adresa počítače v síti internet. Tvoří ji čtyři osmibitová čísla oddělená tečkami, tj. např. může být 217.112.162.34.

ipconfig

Program umožňující zobrazit všechny aktuální hodnoty konfigurace sítě TCP/IP a MAC adresy síťových adaptérů. Funguje pod Windows XP/2000.

IP protokol

Základní protokol internetu založený na přenosu paketů.


L

LAN

Local Area Network. Označení pro místní počítačovou síť, jejíž rozloha obvykle nepřesahuje jednu budovu.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro přístup k adresářovým službám.

Linux

Volně šiřitelný operační systém, používaný zejména jako server internetových služeb (WWW, FTP, e-mail aj.).


M

MAC adresa

MAC (Media Access Control) adresa je fyzická adresa ethernet rozhraní každého síťového zařízení (síťové karty, switche, routeru atd..). Tato adresa je na celém světě jedinečná, je napevno svázána s daným zařízením již od výrobce a obvykle ji nelze měnit. Každý výrobce má předem dánu sérii adres, které svým výrobkům přiřazuje. Bývá zobrazena ve formátu xx-xx-xx-xx-xx-xx nebo xx:xx:xx:xx:xx:xx, kde x je číslo (0-9) nebo písmeno (a-f).

MPLS

MultiProtocol Label Switching - protokol umožňující směrování síťového provozu. Směrovač na okraji MPLS sítě přidělí paketu značku a na jejím základě je pak uvnitř této sítě směrován.


N

NAT

Network Address Translation. Překlad adres umožňující připojit k internetu více počítačů přes jednu IP adresu.

NTP

Network Time Protocol. Slouží k synchronizaci času mezi počítači. Společnost Avonet poskytuje synchronizaci času pomocí serveru time.avonet.cz.


P

Phishing

Označení pro podvodné e-maily, jejichž cílem je získat důvěrná data. Více na www.phishing.cz.

PHP

Skriptovací jazyk používaný pro tvorbu dynamických WWW stránek.

ping

Diagnostický program, který umožňuje zjistit zda je počítač nebo zařízení na zadané adrese dostupné, za jakou dobu odpovídá, nedochází-li ke ztrátám paketů atd. Pro korektní fungování nesmí druhá strana blokovat ICMP echo pakety.

Ukázka výstupu programu

C:>ping test.avonet.cz

Příkaz PING na test.avonet.cz [217.112.162.31] s délkou 32 bajtů:

Odpověď od 217.112.162.31: bajty=32 čas=14ms TTL=55
Odpověď od 217.112.162.31: bajty=32 čas=13ms TTL=55
Odpověď od 217.112.162.31: bajty=32 čas=17ms TTL=55
Odpověď od 217.112.162.31: bajty=32 čas=13ms TTL=55
Statistika ping pro 217.112.162.31:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 13ms, Maximum = 17ms, Průměr = 14ms

POP3

Post Office Protocol v3 - protokol používaný pro přístup k e-mailům, poštovní klienti obvykle s jeho pomocí stahují e-maily do počítače.

POP3S

Post Office Protocol over SSL - protokol používaný pro přístup k e-mailům, podporuje šifrování, takže je velmi těžké komunikaci odposlechnout.

PPPoE

PPPoE (point-to-point over ethernet) je síťový protokol, který zapouzdřuje PPP rámce do ethernetových rámců. Protokol byl vyvinut ve spolupráci organizací UUNET, Redback Networks, and RouterWare a je specifikován v RFC 2516. PPPoE umožňuje vytvářet spoje typu bod-bod (peer-to-peer) na přepínaných ethernetových sítích. Poskytovatelé používají PPPoE  pro ověřování uživatelů připojovaných přes xDSL nebo kabelový modem.


R

RBL

Real Time Blackhole List. Seznam smtp serverů, které umožňují komukoliv odeslat e-mail (open relay) nebo ze kterých se šíří spamy a viry. Seznam může sloužit jiným smtp serverům k ochraně před spamery (od smtp serverů na seznamu nepřijímají poštu).

Router

Neboli směrovač, je zařízení propojující dvě sítě, používající stejný síťový protokol. Pracuje podobně jako switch, jen přidává možnost řízení přenosů. Díky tomu můžete nastavovat pravidla pro provoz na routeru.

RRD

Round Robin Database. Program umožňující monitorování různých systémů (průtok dat na síti, zatížení stroje, teplota aj.).


S

Síťový název

Je jedinečné jméno, které identifikuje zařízení v bezdrátové síti LAN.

SMB

Server Message Block - síťový protokol používaný v systémech Windows pro sdílení souborů.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol - protokol pro odesílání a doručování pošty. Společnost Avonet umožňuje svým klientům využít server: smtp.avonet.cz

SNMP

Simple Network Management Protocol - protokol pro řízení a sběr informací ze síťových zařízení.

spam

Obtěžující nevyžádané e-maily, které nás otravují a zaplavují poštovní schránku reklamami.

SQL

Structured Query Language - dotazovací jazyk pro práci s databázemi.

SSL

Secure Socket Layer - programová vrstva síťového protokolu, která umožňuje bezpečnou a šifrovanou síťovou komunikaci. Jedná se o vrstvu, která je mezi aplikací (jako je prohlížeč nebo HTTP) a internetovou vrstvou TCP/IP.


T

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - označení zahrnující celou třídu protokolů (IP, TCP, SMTP, HTTP, FTP, POP, IMAP...), na kterých je založena komunikace v internetu.

traceroute

viz tracert

tracert

Program umožňující trasovat cestu paketů při komunikaci počítače s nějakým jiným počítačem. Pomáhá určit případné chyby ve směrování.


U

UDP

User Datagram Protocol. Bezstavový síťový protokol, který pracuje nad protokolem IP. Slouží jako nespolehlivá datagramová služba (pakety mohou být duplikovány, ztraceny či obdrženy v jiném pořadí než vyslaném).

UPS

Uninterruptible Power Supply (nepřerušitelný zdroj napájení) - zařízení sloužící jako záložní zdroj elektrické energie v případě nestability nebo úplného výpadku el. sítě. Účelem je zabránit poškození dat a napájených zařízení.


V

VoIP

Voice over IP (hlas přes IP). Technologie pro přenos hlasových služeb přes datové sítě.

VPN

Virtual Private Network (virtuální privátní síť). Umožnuje vytvořit přímé spojení mezi dvěma body, které je zabezpečené pomocí šifrování veškeré komunikace šifrovacími algoritmy. Slouží k propojení dvou vzdálených sítí (propojení poboček) nebo připojení jednoho PC do vzdálené sítě (zaměstnanec do firmy).


W

whitelist

Bílá listina. Seznam emailových adres, jejichž zprávy chcete dostat vždy. Souvisí s nastavením antispamového filtru.

winipcfg

Program umožňující zobrazit aktuální konfiguraci sítě TCP/IP a MAC adresy síťových adaptérů. Je obsažen jen v Win9x/ME.


X

XHTML

eXtensible HyperText Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk, rozšíření HTML o možnosti XML


1

10 GE

10 Gigabit Ethernet - síť s rychlostí přenosu až 10 gigabitů za sekundu.